Total News: 32
Date Title Source
2012.12.01 黃子華隔空寸梁振英 蘋果日報
2012.11.19 陸永講明 唔怕老婆舊愛曲赤 蘋果日報
2012.10.06 黃子華窒中國女人 視LV如子宮 明報
2012.10.06 棟篤睇:黃子華抽乾政治水 蘋果日報
2012.10.06 黃子華掟「二千萬」搵青雲祥仔爆笑 太陽報
2012.10.06 黃子華自掏2千萬搵「雲祥」拱照 東方日報
2012.10.06 黃子華開騷搵影視兩帝助陣 文匯報
2012.10.06 黃子華寸女人崇尚LV 大公報
2012.10.05 黃子華棟篤笑開鑼 強抽水 值90分 蘋果日報
2012.10.05 觀眾嗌回水 子華:「一聲歎息太輕」 蘋果日報
2012.09.26 激咀嘟姐 收視勁爆 太陽報
2012.09.26 子華嘟姐合體救無綫 太陽報
2012.09.26 黃子華再拍嘟嘟省無綫招牌 東方日報
2012.09.19 陸永為黃子華追車 太陽報
2012.09.15 黃子華澄清無被女友狠飛 明報
2012.09.15 黃子華證實和平甩拖 東方日報
2012.09.04 子華烏歪A&F男模 蘋果日報
2012.08.19 青雲踢拖會黃子華 蘋果日報
2012.08.04 黃子華chok樣任拍 東方日報
2012.08.04 黃子華隨街棟篤笑 太陽報
2012.06.09 嘟嘟子華世紀敍舊 蘋果日報
2012.05.28 隔牆有耳:黃子華令剩女莊尖叫 蘋果日報
2012.04.18 黃子華做末代皇帝鬱到病 東方日報
2012.04.16 黃子華外賣紙激勵營友 明報
2012.04.16 黃子華噏食物名誘饑友 東方日報
2012.04.16 黃子華訪貧童有陰影 大公報
2012.04.16 黃子華朗讀餸名犯眾憎 太陽報
2012.03.12 三創作劇首演 隱喻香港現狀 大公報
2012.01.14 《野豬》為新聞自由吶喊 經濟日報
2012.01.13 文明倒退野豬追求真相 明報