Total News: 336
Date Title Source
2018.12.10 黃子華度橋出山玩高級幽默 東方日報
2018.12.10 退休唔講棟篤笑 黃子華另有大計 晴報
2018.12.10 籌備大Project 黃子華 離唔開娛樂圈 都市日報
2018.12.09 籌備緊新計劃 黃子華話退咗休有呢個好處! on.cc 東網
2018.12.09 【唔係棟篤笑】黃子華退咗休仲燒緊腦 密密度2019新Project! 蘋果日報
2018.12.09 子華神設宴為張徹太太「洗塵」 兼預祝金燕玲生日 明報
2018.11.16 黃子華白髮Look嚇親契仔 晴報
2018.11.15 【吹水好過聽歌】囝囝見契爺白髮爆喊 蘇永康笑子華係哲學家 明報
2018.11.15 老友聚舊歎鮑魚美酒 黃子華嚇到蘇永康囝囝爆喊 星島日報
2018.11.15 【豪歎鮑魚紅酒】蘇永康爆黃子華搞喊細路 on.cc 東網
2018.11.13 開騷喜獲力撐 農夫棟篤笑向子華致敬 頭條日報
2018.11.13 農夫發揚子華教誨 唔好講粗口 蘋果日報
2018.11.13 農夫被黃子華篤爆講大話 慶功宴傾足6小時頂唔順 明報
2018.11.13 黃子華上台被「屈」復出鬧農夫垃圾! 東方日報
2018.11.11 企起身嗌垃圾!黃子華踢爆農夫講大話 on.cc 東網
2018.11.11 【農夫係旺角最蠱惑嗰兩個?】C君乘機搲合照 黃子華:真係冇免費騷睇 蘋果日報
2018.11.07 各地男神出動!班尼狄黃子華為聖誕動畫配音 on.cc 東網
2018.09.28 告別騷後神隱染金髮 黃子華現身加拿大 蘋果日報
2018.09.05 【58歲生日】蘇施黃搵非洲小朋友錄金句 黃子華:笑到我瞓喺度 明報
2018.09.05 黃子華58歲牛一收非洲小孩賀壽片:唔好剝削小朋友薪酬! 頭條日報
2018.09.05 黃子華58歲牛一 蘇施黃搵非洲小朋友拍片 on.cc 東網
2018.09.05 【非洲小童講金句】蘇施黃淘寶拍片賀牛一 58歲黃子華:唔好剝削小朋友薪酬 蘋果日報
2018.08.26 黃子華孖基仔慶祝舊曆生日 蘇施黃:唔怪得佢咁鬼馬 明報
2018.08.02 子華正式告別棟篤笑 澳門日報
2018.08.02 最後棟篤笑 送走回水杯 黃子華含淚鞠躬謝粉絲 成報
2018.08.02 黃子華告別騷落幕 落淚謝粉絲 星島日報
2018.08.02 《金盆浪口》圓滿落幕 黃子華拋咪哭別舞台 晴報
2018.08.02 棟篤笑尾場 群星捧場撐 子華「封咪」灑男兒淚 文匯報
2018.08.02 28年來無間斷炮製歡樂 子華最後一宵 棟篤喊 蘋果日報
2018.08.02 最後一場棟篤笑 黃子華拭淚謝幕 AM730